Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

„Nieruchomość to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności / grunty / budynki trwale związane z gruntem bądź część tych budynków, jeżeli z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”(zgodnie z przepisem art. 46 Kodeksu Cywilnego).

Poznajmy standardowe i pozostałe rodzaje nieruchomości. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam ustalić, właścicielami jakiej nieruchomości My jesteśmy bądź nasi Klienci.

3 rodzaje nieruchomości:

  • nieruchomości gruntowe – część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności(zgodnie z art. 46 KC). Grunt stanowi wtedy rodzaj nieruchomości i rzecz. Wyróżnia się: grunty rolne(do prowadzenia działalności wytwórczej w ramach produkcji roślinnej, ogrodniczej, sadowniczej i zwierzęcej; grunty nierolnicze(nie będące gruntami rolnymi). Każda nieruchomość gruntowa posiada swoje wyodrębnione granice, które są przedstawione w księdze wieczystej.
  • nieruchomości budynkowe – budynki bądź ich części trwale związane z gruntem, gdy na mocy przepisów szczególnych są odrębnym przedmiotem własności. Tak naprawdę zaliczają się do częsci składowej gruntu, natomiast mogą być czasami przedmiotem innej własności, jeśli przepisy na to pozwalają. Znana jest zasada „Superficies Solo Credit”, z której wyniki, że właścicielem budynku jest właściciel gruntu, na którym dany budynek się znajduje. Ale są wyjątki, np. właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, natomiast właścicielem budynku osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje prawo wieczystego użytkowania. Natomiast własność takich budynków może zostać przeniesiona na inne osoby(także z prawem użytkowania wieczystego).
  • nieruchomości lokalowe – lokale użytkowe i mieszkalne, które posiadają odrębną własność(mogą do nich zaliczać się garaże). Zgodnie z ustawą(DZ.U.85 poz. 388 z 1994 r., zmiany w DZ.U.Nr 12 i 29 z 2020r.) odrębna własność lokali ustanawia się na podstawie umowy notarialnej jednostronnej czynności, właściciela bądź wielostronnej czynności prawnej wszystkich wspólwłaścicieli albo na wskutek orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Odrębna własność lokali następuje w momencie dokonania wpisu do księgi wieczystej(uznanego za wpis konstytutywny). Czasami lokalne w budynkach(np. od Skarbu Państwa czy gminy) są sprzedawane bądź oddawane w użytkowanie wieczyste, natomiast następuje to zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

W Kodeksie Cywilnym spotyka się także określenie „nieruchomość rolna” i oznacza ona tą nieruchomość, która ma być wykorzystana w rolnictwie(do produkcji ogrodniczej, zwierzęcej, roślinnej, sadowniczej bądź rybnej).

Pozostałe rodzaje nieruchomości:

  • nieruchomości rekreacyjne – nie ma ustalonej dokładnej definicji w polskim prawie. Potocznie działkę rekreacyjną określa się nieruchomość wykorzystywaną w celach wypoczynkowych. Na terenie takiej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia stworzenie zabudowy letniskowej(niezgodne z prawem jest budowanie na takich działkach rekreacyjnych budynków całorocznych).
  • działka występująca w prawie geodezyjnym bądź budowlanym

Poznaliśmy 5 rodzajów nieruchomości. Ich sprzedaż wiąze się nie tylko z poszukaniem odpowiedniego klienta, ale również z dopełnieniem pewnych formalności(stworzenie umów, sprawdzenie nieruchomości w księgach wieczystych itp.). Pomoc w tym zakresie zapewnia biuro nieruchomości, więc jeśli chcieliby Państwo skorzystać z takiego wsparcia, to zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *